top of page

Juridiskie pakalpojumi

privātpersonām un juridiskām personām

Par mums

par-mums

Mēs sniedzam konsultācijas privātpersonām un juridiskām personām civiltiesībās, komerctiesībās, administratīvajās tiesībās, ģimenes tiesībās, mantošanā, darba tiesībās, fizisko un juridisko personu maksātnespējas jautājumos, veicam parādu piedziņu; pārstāvam klienta intereses tiesās un citās valsts iestādēs; sagatavojam juridiska rakstura dokumentus.

Juridiskais birojs savu darbību uzsācis 2010. gadā.
Vadītājam Artūram Auziņam ir augstākā juridiskā izglītība,  12 gadu pieredze kā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes izmeklētājam, 20 gadu pieredze kā galvenajam juristam AS "Liepājas cukurfabrika".

Civiltiesības regulē personu savstarpējās mantiskās un nemantiskās attiecības. Tās var izpausties darījumos, īpašuma tiesību īstenošanā, ģimenes attiecību un mantojuma jautājumu risinājumos. Mēs sniedzam palīdzību un konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar parādu vai zaudējumu atlīdzības piedziņu, kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu veidu līgumiem. Pārstāvēsim Jūsu intereses darījumos un konflikta situācijās, atradīsim efektīvu risinājumu kā ārpus tiesas, tā nepieciešamības gadījumā arī tiesas ceļā.

Artura Auziņa juridiskais birojs

Pakalpojumi

pakalpojumi

Komerctiesības ietver

- jaunu uzņēmumu reģistrācija komercreģistrā;
- izmaiņas uzņēmuma reģistrācijas dokumentos;
- uzņēmumu pirkšanas–pārdošanas noformēšana;
- uzņēmumu likvidācija un reorganizācija;
- uzņēmumu maksātnespēja un tiesiskā aizsardzība;
- uzņēmumu juridiskā apkalpošana;
- dažādu līgumu sastādīšana, analīze un korekcija;
- konsultācijas par darījumu noslēgšanu, darījumu noslēgšanas uzraudzība;
- līgumu izpildes uzraudzība un konsultācijas;
- juridiskā palīdzība strīdu ārpustiesas izšķiršanā, starpniecība, pārstāvība tiesas un valsts un pašvaldības iestādēs.

Administratīvas tiesības

- juridiskā palīdzība lietās ar Ceļu policiju, ieskaitot lēmumu par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu pārsūdzēšana;
- Darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistrā vai citu institūciju nepamatotu un prettiesisko lēmumu pārsūdzēšana.

Ģimenes tiesības un mantošana

- laulības līgumu sastādīšana un reģistrācija;
- līgumu par laulāto kopmantas sadali un atsevišķas mantas noteikšanu sastādīšana un reģistrācija;
- juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā starp laulātajiem ārpus tiesas kārtībā;
- juridiskā palīdzība laulības šķiršanas lietās, pieteikumu par laulības šķiršanu sagatavošana, pārstāvība tiesā, konsultācijas;
- juridiskā palīdzība laulāto kopmantas sadalīšanā;
- uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību un bērna dzīvesvietas noteikšana;
- paternitātes noteikšana un apstrīdēšana;
- konsultācijas mantojumu jautājumos;
- testamentu un mantojuma līgumu sastādīšana;
- mantošanas lietu vadīšana.

Darba tiesības

- darba līgumu noslēgšana un laušana, konsultācijas;
- darbinieka interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā, kā arī valsts institūcijās;
- atjaunošana darbā nelikumīgas darba līguma laušanas gadījumos;
- darba algas un kompensāciju par piespiedu darba kavējumu piedziņa;
- darba devēja interešu pārstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā, kā arī valsts institūcijās;
- darbinieka nodarīto zaudējumu piedziņa.

Fizisko un juridisko personu maksātnespēja

- fizisko un juridisko personu maksātnespējas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;
- maksātnespējas procesa uzraudzība un konsultācijas;
- piedalīšanās kreditoru sapulcēs un izsolēs;
- pārstāvēšana tiesās;
- fizisko personu maksātnespējas priekšrocības: tiek izbeigts tiesas spriedums par parāda piedziņu, tiek izbeigta tiesas izpildītāja izpildu lieta, netiek rēķināti aizdevuma procenti un kavējuma procenti, jūs netraucē parādu piedzinēju firmas;
- juridisko peronu likvidācija;
- tiesiskās aizsardzības process (juridiskām personām);
- tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma sastādīšana un iesniegšana tiesā;
- tiesiskās aizsardzības procesa plāna sastādīšana un saskaņošana;
- tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzība un konsultēšana.

Parādu piedziņa

- parādu piedziņa no juridiskām un fiziskām personām pirmstiesas un tiesvedības kārtībā;
- kreditora interešu pārstāvība pārrunās ar parādnieku;
- juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā ārpus tiesas kārtībā;
- vienošanās ar parādnieku par labprātīgu parāda nomaksu, izlīgumi un to izpildes uzraudzība;
- parādnieka mantiskā stāvokļa izpēte un analīze;
- parādnieka mantas apķīlāšana pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā;
- prasības pieteikuma sagatavošana iesniegšana tiesā un kreditora interešu pārstāvība tiesā.

Klientu interešu pārstāvība tiesās vai citās valsts iestādēs

- pasūtītāja pārstāvība tiesā, šķīrējtiesā vai citās valsts iestādēs;
- piedalīšanās tiesas sēdēs, administratīvajās sēdēs, sapulcēs un komisijās;
- lietas materiālu izpēte, konsultācijas;
- prasības pieteikumu tiesai vai šķīrējtiesai sastādīšana un iesniegšana;
- atsauksmes uz prasību vai pretprasības sagatavošana un iesniegšana;
- pasūtītāja interešu pārstāvība tiesas sprieduma izpildes gaitā;
- pasūtītāja interešu pārstāvība attiecībās ar tiesu izpildītājiem.

Kontakti

kontakti
kontakti

Tālrunis: 63 441 406

Mobilais tālrunis: 29 896 807

E-pasts: arturs.auzins@inbox.lv

Adrese: O. Kalpaka 68/70, Liepāja, LV-3405

Rekvizīti

Reģistrēts nosaukums: IK "Artūra Auziņa Juridiskais birojs"

Reģistrācijas numurs: 42102037002

Juridiskā adrese: Liepāja, Šķēdes iela 5-17, LV-3405

Darba laiks

Darba dienās: 9.00–18.00 pēc iepriekšējās vienošanās

Liepaja24lv-logo

Paldies, jūsu ziņa ir nosūtīta!

bottom of page